Вівторок, 07.04.2020, 16:23
Вітаю Вас Ти хто? | RSS
Житомирський державний інститут культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Графік

роботи Приймальної комісії

 

Дні неділі

Години роботи

 

Обід

Понеділок

9.00 – 17.00

13.00-14.00

Вівторок

9.00 – 17.00

13.00-14.00

Середа

9.00 – 17.00

13.00-14.00

Четвер

9.00 – 17.00

13.00-14.00

П’ятниця

9.00 – 17.00

13.00-14.00

Субота

9.00 – 16.00

13.00-14.00

Неділя

9.00 – 16.00

13.00-14.00

 

Відповідальний секретар Приймальної комісії – Сахневич Ірина Дем’янівна

роб.телефон – 44-81-05,

моб. телефон: 0932764816

                        0970894181
 
І. Загальні положення

1.1. Відбіркова Приймальна комісія Житомирського інституту культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (далі – Приймальна комісія) – робочий орган Житомирського інституту культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (Далі – ЖІКіМ), має пряме підпорядкування Приймальній комісії Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв та створений для проведення прийому вступників на навчання в Інституті. Термін повноважень відбіркової Приймальної комісії становить один рік.

Відбіркова Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2014 року № 1172 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за № 1390/26167 (далі – Умови прийому), Правил прийому до Житомирського інституту культури і мистецтв НАКККіМ в 2015 році, затверджених рішенням Вченої ради Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв від 25 листопада 2014р. № 10, Положення про Житомирський інститут культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України, затвердженого Наказом міністерства освіти і науки України від 09 січня 2013 за № 12 та Положення про відбіркову Приймальну комісію Житомирського інституту культури і мистецтв у 2015 році.

1.2. Положення про відбіркову Приймальну комісію затверджується ректором Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

1.3. Ректор Академії своїм наказом призначає заступника голови приймальної комісії, який отримує делеговані права голови відбіркової приймальної комісії та заступника відповідального секретаря приймальної комісії, який має права відповідального секретаря відбіркової приймальної комісії за поданням директора Інституту.

1.4. Склад відбіркової Приймальної комісії затверджується наказом директора ЖІКіМ, відповідно делегованих йому прав..

До складу відбіркової Приймальної комісії входять:

 • заступник голови відбіркової Приймальної комісії;
 • члени відбіркової Приймальної комісії.

Членами відбіркової Приймальної комісії призначаються завідувачі кафедр, секцій, керівники та працівники інших структурних підрозділів ЖІКіМ з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного персоналу ЖІКіМ.

До складу відбіркової Приймальної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до ЖІКіМ у поточному році.

Наказ про затвердження складу відбіркової Приймальної комісії видається директором ЖІКіМ не пізніше 31 грудня року, що передує вступній кампанії. Кількість членів Приймальної комісії становить 7 чоловік.

1.4. Для виконання покладених на відбіркову Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу директора ЖІКіМ утворюються такі підрозділи відбіркової Приймальної  комісії:

 • предметні екзаменаційні комісії, фахові атестаційні комісії та комісії для проведення співбесід, або інші підрозділи, які відповідають за проведення вступних випробувань;
 • апеляційна комісія.

Предметні екзаменаційні комісії та комісії по проведенню творчих конкурсів мистецьких спеціальностей утворюються у випадках, передбачених Умовами прийому для проведення конкурсних вступних випробувань при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. Допускається включати до складу цих комісій працівників інших навчальних закладів, науково-дослідних установ.

Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення конкурсних фахових вступних випробувань для вступу на навчання на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів. Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) працівників інших навчальних закладів.

Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається заступник директора ЖІКіМ. При прийомі на навчання на основі загальної середньої освіти (базової, а також повної) склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників ЖІКіМ, які не є членами предметної комісії. Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим положенням, яке затверджується головою Приймальної комісії.

Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційної комісій видається директором ЖІКіМ не пізніше ніж за два місяці до початку прийому заяв та документів на навчання до вищого навчального закладу. Наказ про призначення уповноваженої особи приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв, яка є відповідальною за вчасне прийняття та розгляд електронних заяв, - до 1 березня року проведення вступної кампанії.

1.5. Склад відбіркової Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щорічно поновлюється не менше як на чверть.

 

ІІ. Основні завдання та обов’язки відбіркової Приймальної комісії

 

2.1. Відбіркова Приймальна комісія Інституту розробляє відповідно до Умов прийому Правила прийому, які затверджує ректор НАКККіМ рішенням Вченої ради Академії.

2.2. Відбіркова Приймальна комісія Інституту:

забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до ЖІКіМ;

організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);

в установленому порядку обов’язково подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) отримані від вступників відомості, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;

координує діяльність усіх підрозділів ЖІКіМ щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

організовує і проводить консультації абітурієнтів з питань вступу на навчання та вибору напряму (спеціальності), що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступника особи, яка вирішила вступити до вищого навчального закладу;

здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії, розглядає і затверджує їх рішення;

організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

2.3. Рішення відбіркової Приймальної комісії приймаються за присутності мінімум двох третин складу відбіркової Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

Рішення відбіркової Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує заступник голови і заступник відповідального секретаря відбіркової Приймальної комісії.

 
IІІ. Організація роботи відбіркової Приймальної комісії

 

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться в строки, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому та реєструється в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою відбіркової Приймальної комісії або печаткою Інституту в журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

 • порядковий номер (та/або номер особової справи);
 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • домашня адреса (адреса реєстрації);
 • стать;
 • рік народження;
 • номер, серія, дата видачі документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;
 • назва навчального закладу, що видав документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;
 • номер сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та кількість балів з конкурсних предметів, визначених правилами прийому для вступу на обраний вступником напрям (спеціальність);
 • середній бал документа про повну загальну середню освіту;
 • інформація про документи, що подає вступник, якщо це викликано особливими умовами зарахування;
 • причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання.

У разі потреби відбіркова Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації заяв вступників додаткових даних про вступника.

Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом заступника відповідального секретаря Приймальної комісії (відповідального секретаря відбіркової приймальної комісії), скріпленою печаткою (штампом) Інституту або відбіркової Приймальної комісії.

Відмова у реєстрації заяви від вступника не допускається, крім випадків порушення вступником законодавства або відсутності передбачених Умовами прийому документів для реєстрації вступника.

При проведенні реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку сторінки журналу реєстрації в кінці робочого дня роздруковуються, кожна сторінка візується заступником відповідального секретаря Приймальної комісії (відповідальним секретарем відбіркової приймальної комісії)), нумерується і підшивається в журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників закривається підписами заступником голови Приймальної комісії (голови відбіркової Приймальної комісії) та заступником відповідального секретаря Приймальної комісії

(секретарем відбіркової Приймальної комісії) і скріплюється печаткою Інституту або Приймальної комісії. У журналі реєстрації заяв вступників не повинно бути виправлень, закреслень та пропусків рядків.

3.2. Відбіркова Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі (за результатами конкурсу сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту, співбесіди, вступних випробувань, що проводить вищий навчальний заклад, інших додаткових показників, передбачених Умовами прийому та про зарахування поза конкурсом тощо) та повідомляє про це вступнику в письмовій або в іншій, встановленій Приймальною комісією, формі.

3.3. Для проведення вступних випробувань в Інституті формуються екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів.

Кількість осіб у групах визначає відбіркова Приймальна комісія. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається перепустка встановленої відбірковою Приймальною комісією форми.

3.4. Розклад вступних випробувань, що проводяться в Інституті, затверджується заступником голови Приймальної комісії (головою відбіркової Приймальної комісії) і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті Інституту та інформаційному стенді відбіркової Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів на вступ на навчання за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та формою навчання. У розкладі зазначається час та місце проведення вступного випробування.

3.5. Копії документів вступників, які не зараховані на навчання, та їх фотокартки зберігаються протягом трьох місяців, після чого знищуються за актом.

 

 

ІV. Організація та проведення вступних випробувань

 

4.1. Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій або інших підрозділів, що відповідають за проведення вступних випробувань, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження голові приймальної комісії не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

Вступні випробування (співбесіда) проводяться Інститутом при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста та бакалавра (спеціаліста) на основі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій вступників за програмами зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року.

Програми творчих конкурсів та випробувань з предметів, з яких відсутні загальноосвітні навчальні програми, розробляються кафедрами Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв та надаються Відбірковій Приймальній комісії  не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів.

Затверджені тестові завдання та інші екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.

4.2. Інформація про порядок проведення вступних випробувань, що проводиться в Інституті та Правила прийому доводяться до відома вступників до початку вступної кампанії.

На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії або заступника голови відбіркової комісії не допускаються до приміщень, де проводяться вступні випробування.

4.3. Вступне випробування з кожним вступником у формі співбесіди або екзамену в усній формі з кожної дисципліни проводять не менше двох членів комісії, які відповідають за проведення вступних випробувань.

Під час співбесіди (екзамену в усній формі) члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченню співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.

Інформація про результати співбесіди або екзамену в усній формі оголошується вступникові в день її проведення.

4.4. Вступні випробування у письмовій формі, що проводить Інститут у випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менш як два члени відповідної комісії.

4.5. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії або її підрозділу. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, що б розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом навчального закладу зберігаються у заступника відповідального секретаря Приймальної комісії (секретаря відбіркової Приймальної комісії) ЖІКіМ, який видає їх голові екзаменаційної комісії безпосередньо перед початком екзамену в необхідній кількості.

Завдання вступних випробувань, проведених з використанням комп'ютерної техніки, разом з відповідями на них роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.

4.6. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах):

з мови та літератури:

твір – 4 години;

переказ – 2 години;

диктант – 1година;

з інших предметів – 2-3 години;

при тестуванні – не більше, ніж передбачено у пояснювальних записках до тестів.

4.7. Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись електронними засобами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної та відбіркової приймальних комісій. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки), він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною та відбірковою приймальними комісіями та правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

4.8. Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування вступник здає письмову роботу разом із завданням, а члени відповідної комісії зобов’язані звірити з листком завдань правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

4.9. Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявністю поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії Академії при поданні відбіркової Приймальної комісії Інституту в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних випробувань.

Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

Після закінчення екзамену голова предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи заступнику відповідального секретаря Приймальної комісії (відповідальному секретарю відбіркової Приймальної комісії) або керівникові відповідного підрозділу Приймальної комісії.

4.10. Відповідальний секретар відбіркової Приймальної комісії проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді, а також в екзаменаційній відомості. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної), додатково перевіряє голова відповідної комісії.

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем відбіркової Приймальної комісії, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

4.11. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні Інституту членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня відбіркової Приймальної комісії.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар відбіркової Приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

4.12. Голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше, ніж на 124 бали, більше, ніж на 175 балів, а за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – менше, ніж на 4 бали, більше, ніж на 10 балів. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням відбіркової Приймальної комісії.

4.13. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві відбіркової Приймальної комісії, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

4.14. Перескладання вступних випробувань з метою підвищення оцінки не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами, нижче середнього рівня (менше, ніж 124 бали за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів) (або менше, ніж 4 бали за 12-бальною шкалою) до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

4.15. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні у вищому навчальному закладі (далі - апеляція), повинна подаватись особисто у терміни визначені відбіркової Приймальною комісією для подання апеляцій (як правило в день оголошення результатів, але не пізніше ніж за добу до оголошення списку рекомендованих до зарахування).

Апеляція, як правило, розглядається в день її подання у присутності вступника, але не пізніше дня, наступного після її подання.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений через засоби наочної агітації (масової інформації) до відома вступників до початку вступних випробувань.

 

V. Зарахування вступників

 

5.1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється відбірковою Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

Особи, які в установлений Умовами прийому та Правилами прийому термін не подали до відбіркової Приймальної комісії оригінал сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, оригіналів документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка та медичної довідки, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або довідка/екзаменаційний лист (для вступників, що складали вступні випробування) з результатами вступних випробувань, письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей тощо вступників, зарахованих до Інституту, зберігаються в їх особових справах протягом усього терміну навчання.

Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до відбіркової Приймальної комісії завірену копію сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього та копію медичної довідки за умови його одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються в Інституті протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

5.2. Рішення відбіркової Приймальної комісії про зарахування вступників приймається на її засіданні і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.).

5.3. На підставі рішення відбіркової Приймальної комісії директор Інституту видає наказ про зарахування вступників, інформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється.

5.4. Зарахованим до складу студентів вступникам за їх проханням видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку із вступом до вищого навчального закладу. Іногороднім вступникам надсилається письмове повідомлення про зарахування.

5.5. Після видання директором Інституту наказу про зарахування вступників на навчання, уповноважені особи відбіркової Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та подають до Єдиної бази копії наказів про зарахування вступників на навчання. Внесені до Єдиної бази дані про зарахування вступників є підставою для випуску студентських квитків.

5.6. Особам, які не зараховані на навчання, видається за їх проханням довідка про результати їх участі у конкурсі (вступних випробуваннях) за 100-бальною (або 12-бальною) шкалою оцінювання знань для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.

За результатами роботи відбіркової Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми навчання складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні Вченої ради Інституту.

Втручання в діяльність відбіркової Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.

5.7. Після закінчення вступної кампанії відбіркову Приймальна комісія звітується перед Приймальною комісією Академії.

Друзі сайту
Форма входу
Категорії розділу
Архів [3]
Пошук
Календар
«  Квітень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Архів записів
АнМаш - экономный рынок товаров
Наше опитування
Як вам сайт?
Всього відповідей: 726
Статистика

Нас зараз: 1
Хто ти?: 1
Наши: 0

Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz