Неділя, 21.04.2019, 19:08
Вітаю Вас Ти хто? | RSS
Житомирський державний інститут культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про студентське самоврядування
у Житомирському інституті культури і мистецтв
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Загальні положення

1. Це положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування у Житомирському інституті культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

2. Студентське самоврядування у Житомирському інституті культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (далі -Інститут) є гарантованим державою правом студентів (далі - студентів) самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.

3. Студентське самоврядування в Інституті діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності, гласності та виборності.

4. У студентському самоврядуванні в Інституті беруть участь студенти, які навчаються в Інституті. Кожен студент має право обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування.

5. Органи студентського самоврядування в Інституті створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою громадського самоврядування Інституту.

6. У своїй діяльності органи студентського самоврядування в Інституті керуються законодавством України, Положенням Інституту і цим Положенням.

7. Органи студентського самоврядування в Інституті здійснюють свою діяльність в інтересах всього студентства Інституту.

8. Студентське самоврядування (далі — СС) — це процес реалізації студентською громадою своїх прав, обов'язків, інтересів та ініціатив через прийняття рішень та їх втілення за допомогою власної матеріально-фінансової бази у сфері, що визнається адміністрацією ЖІКІМ та у співпраці з нею, а також гарантії брати участь через своїх, представників у вирішенні питань, що стосуються студентства, незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

9.Студентське самоврядування є важливим елементом удосконалення навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів   зростання   соціальної   активності   у   студентському   середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника та навичок роботи в групі.

10.  Основна мета СС — сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов'язків з одночасним захистом їх законних прав та інтересів, а також надання їм можливості гармонійного, творчого та інтелектуального розвитку.

11.Студентське самоврядування діє на засадах добровільності, рівноправності усіх членів, законності, гласності та демократичності.

12.  У своїй діяльності СС керуються Законом України «Про вищу освіту», чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти та науки, відповідного центрального органу виконавчої влади, який має у підпорядкуванні вищий навчальний заклад, Положенням ЖІКіМ, цим Положенням, Типовим положенням про студентське самоврядування у ВНЗ України, затвердженим МОНУ від 15.01.07р. та іншими нормативними актами України; користується допомогою та підтримкою дирекції ЖІКІМ.

13. Обсяг повноважень органів студентського самоврядування в Інституті визначається цим Положенням й узгоджується з керівництвом Інституту, але не може бути меншим ніж визначено чинним законодавством.

14. Взаємодія органів студентського самоврядування в Інституті з адміністрацією здійснюється на основі взаємної поваги, допомоги та співробітництва. Керівництво вищого навчального закладу зобов'язане створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування.

15. У вченій раді Інституту має забезпечуватися представництво від органів студентського самоврядування.

16. Органи студентського самоврядування вправі звертатися до адміністрації Інституту з пропозиціями та заявами щодо вирішення завдань передбачених основними напрямками діяльності студентського самоврядування.

17. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

18. Основними завданнями органів самоврядування студентів Інституту є: забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; контроль за забезпеченням прав та інтересів студентів;
•   сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
•   пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень;
•   сприяння покращенню умов проживання й відпочинку студентів;
•   сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
•   співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;
•   сприяння працевлаштуванню випускників Інституту;     
•   забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики;
•   забезпечення інформаційної, правової, психологічної, юридичної та іншої допомоги студентам (спільно з відповідними службами Інституту);
•   представництво в колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих органах "вищих навчальних закладів та їхніх структурних підрозділів;
•   залучення студентів у вільний від навчання час до участі в громадських роботах щодо благоустрою території Інституту та студентських гуртожитків;
•   контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку, оперативне реагування на випадки їх порушення;
•   участь у роботі стипендіальної комісії (при наявності);
•   організація та координація роботи органів студентського самоврядування в гуртожитках, на факультеті та в інститутах;
•   співпраця з адміністрацією Інституту, інших структурних підрозділів, кураторами академічних груп, тощо.                 

19. Органи студентського самоврядування Інституту можуть мати власну символіку.   

20. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.

21. Члени органів студентського самоврядування, їх керівники зберігають свої повноваження в разі тимчасової втрати статусу студента Інституту після отримання диплома бакалавра при продовженні навчання з нового навчального року за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст. На вказаний період обов'язки голови відповідного рівня виконує його заступник.

 

Структура і організація роботи органів студентського самоврядування

22. Студентське самоврядування здійснюється за спеціальностями.

23.  Органи студентського самоврядування є виборними. Порядок обрання, обсяг та термін повноважень виконавчих органів студентського самоврядування визначаються Положеннями про студентське самоврядування, які не суперечать цьому Положенню.

24. Первинною структурною одиницею системи студентського самоврядування є академічна група.

25. Засідання виконавчих органів студентського самоврядування проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше двох третин загальної кількості їх членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

26. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування веде голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.

27. Органи студентського самоврядування всіх рівнів підконтрольні та підзвітні конференціям цих рівнів і мають узгоджувати свою діяльність з адміністрацією відповідних рівнів та підрозділів.

28. Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації відповідного рівня.

Конференція студентів Інституту

29. Конференція студентів Інституту є вищим представницьким органом студентського самоврядування, що в межах своєї компетенції має право на визначення загальних засад функціонування органів студентського самоврядування.

30. Загальна кількість делегатів конференції студентів Інституту визначається з урахуванням представництва по 3-4 чоловіка від кожної факультету групи. На конференції студентів Інституту можуть бути присутні представники керівництва Інституту як спостерігачі без права голосування.
31. Конференція студентів Інституту вважається правомочною, якщо на ній присутні дві третини від загальної кількості обраних делегатів. Рішення на конференції студентів Інституту приймаються простою більшістю голосів.

32. Конференція студентів Інституту:
•   ухвалює Положення про студентське самоврядування в Інституту;
• визначає основні напрямки діяльності органів студентського самоврядування Інституту;
•   розглядають найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування;
• обирає голову студентське самоврядування та припиняє його повноваження;
• не менше одного разу на рік заслуховує звіт голови студентського самоврядування про роботу;
• оцінює стан студентського самоврядування в Інституті та ухвалює відповідні рішення у зв'язку з цим;
• делегує представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України та в інші органи студентського самоврядування всеукраїнського рівня;
• здійснює інші повноваження передбачені цим Положенням та чинним законодавством;
•   приймає символіку студентського самоврядування.

33. Конференція студентів Інституту скликається на вимогу голови студентського самоврядування, двох третин загальної кількості членів студентського самоврядування або однієї третини загальної кількості делегатів конференції студентів Інституту шляхом подачі спільної письмової заяви на ім'я голови студентського самоврядування.

34. Головою конференції студентів Інституту є голова СПІ або, в разі його відсутності або припинення повноважень, обраний конференцією студентів Інституту його делегат.

35. Секретарем конференції студентів Інституту є секретар СПІ або, в разі його відсутності або припинення повноважень, обраний конференцією студентів Університету його делегат.

36. Секретар конференції фіксує хід конференції протоколом, який підписується головою та секретарем конференції. Копія протоколу конференції направляється до адміністрації Інституту.

37. Порядок проведення конференції студентів Інституту визначається Регламентом, який затверджується конференцією студентів Інституту.

Студентський парламент Інституту

38. Вищим виконавчим органом студентського самоврядування є Студентський парламент, який підзвітний конференції студентів Інституту.

39. СПІ є постійно діючим колегіальним органом, що здійснює практичну діяльність по реалізації завдань студентського самоврядування в Інституті.
40. Членами СІП є: 
-    голова СПІ;
-    перший заступник голови СПІ; 
-    секретар СПІ; 
-    голова СРС; 
-    голови комісій.

41. СПІ приймає рішення простою більшістю голосів на своїх засіданнях, які вважаються правомочними, якщо на них присутні дві третини загальної кількості членів СПІ.

42. Засідання СПІ веде голова СПІ або, за його дорученням, заступник.

43. На засідання СПІ головою СПІ або рішенням СПІ можуть бути запрошені гості без права голосування.

44. На засіданнях СПІ може бути присутній представник адміністрації Інституту, який може брати участь в обговоренні питань, без права голосування.

45. Секретар СПІ фіксує хід засідання СПІ протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем СПІ.

46. СПІ:
■   проводить повсякденну роботу щодо захисту прав і законних інтересів студентів;
■   спрямовує свою діяльність на активізацію участі студентів у навчальній та науково-дослідній роботі;
■   сприяє створенню та діяльності товариств, гуртків, клубів, співпрацює з ними;
■ встановлює зв'язки з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів України та інших країн;
■  координує діяльність органів студентського самоврядування на рівні інституту;
■   інформує студентів Інституту про свою діяльність;
■ приймає рішення щодо проведення студентських акцій, заходів та програм;
■   здійснює інші повноваження передбачені цим Положенням;
■   створює та ліквідовує комісії СПІ за поданням голови СПІ;
■ може випускати власне студентське видання в електронному або друкованому вигляді, діяльність якої визначається окремим положенням, що приймається на засіданні СПІ;
■   для впорядкування своєї діяльності може приймати Положення про СПІ, що не суперечить цьому Положенню.

47. Прийняті на засіданні СПІ рішення є обов'язковими для виконання всіма членами СПІ.

48. Голова СПІ обирається з числа студентів Інституту таємним голосуванням строком на два роки конференцією студентів Інституту простою більшістю голосів з числа присутніх делегатів.

49. Голова СПІ:
■    представляє інтереси студентів Інституту та СПІ в усіх органах, організаціях і установах при здійсненні своїх повноважень;
■    організовує роботу СПІ та несе відповідальність за ефективність його діяльності;
■    серед членів СПІ може призначати заступників голови СПІ;
■    може передавати частину своїх повноважень заступнику голови СПІ;
■    має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування Інституту для здійснення своєї діяльності;
■   в межах своїх повноважень на виконання рішень СПІ видає усні та письмові розпорядження, які обов'язкові для виконання всіма органами студентського самоврядування в Інституті;
■   координує роботу комісій СПІ;
■   не менше одного разу на рік звітує перед конференцією студентів Інституту про діяльність СПІ;
■   організовує проведення конференцій студентів Інституту;
■   виконує доручення адміністрації Інституту, пов'язані з організацією студентських заходів, акцій і програм.
50. Повноваження голови СПІ припиняються достроково у разі:
■   складення повноважень за його особистою заявою;
■   втрати статусу студента Інституту ;
■   висловлення недовіри конференцією студентів Інституту у зв'язку з визнанням його роботи незадовільною або відкликання нею через інші обставини, що унеможливлюють виконання головою СПІ своїх обов'язків.

51. У разі дострокового припинення повноважень голови СПІ виконання його обов'язків на період до обрання нового голови СПІ покладається на заступника голови СПІ, а в разі його відсутності - на обраного на засіданні СПІ члена СПІ.

52. Після припинення повноважень у зв'язку із закінченням його терміну голова СПІ виконує свої обов'язки до обрання нового голови СПІ.

53. Виконуючий обов'язки голови СПІ зобов'язаний скликати та провести конференцію студентів Інституту для проведення виборів голови СПІ на протязі двох місяців.
54. Перший заступник голови СПІ призначається конференцією студентів Інституту за поданням голови СПІ на період до кінця терміну повноважень голови СПІ.

55. Заступник голови СПІ:
■   веде засідання СПІ за дорученням голови СПІ;
■   виконує доручення голови СПІ та рішення засідань СПІ;
■   контролює здійснення головами комісій СПІ своїх повноважень;
■   веде організаційну та іншу роботу з питань взаємодії СПІ з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів України й інших країн, організаціями тощо.
■   виконує обов'язки голови СПІ у випадках передбачених цим Положенням.
■   виконує інші повноваження та обов'язки передбачені цим Положенням.

56. Повноваження заступника голови СПІ припиняються достроково у разі:
■   складення повноважень за його особистою заявою;
■   втрати статусу студента Інституту;
■   висловлювання недовіри конференцією студентів Інституту у зв'язку з визнанням його роботи незадовільною або відкликання нею через інші обставини, що унеможливлюють виконання першим заступником голови СПІ своїх обов'язків.

57. У разі дострокового припинення повноважень заступника голови СПІ виконання його обов'язків на період до обрання нового заступника голови СПІ покладається на голову СПІ, а в разі його відсутності - на обраного на засіданні СПІ члена СПІ.

58. Після припинення повноважень у зв'язку із закінченням його терміну перший заступник голови СПІ виконує свої обов'язки до призначення нового першого заступника голови СПІ.

59. Секретар СПІ призначається конференцією студентів Інституту за поданням голови СПІ на період до кінця терміну повноважень голови СПІ.

60. Секретар СПІ:
■    веде протоколи засідань СПІ;
■    готує і разом з головою СПІУ підписує витяги з протоколів;
■    реєструє вхідні та вихідні документи СПІ;
■    відповідає за документообіг СПІ.

61. За збереження документації СПІ відповідають голова і секретар СПІ.

62. Повноваження секретаря СПІ припиняються достроково у разі:
■   складення повноважень за його особистою заявою;
■   втрати статусу студента Інституту;
■   висловлювання недовіри конференцією студентів Інституту у зв'язку з визнанням його роботи незадовільною або відкликання нею через інші обставини, що унеможливлюють виконання секретаря СПІ своїх обов'язків.

63. У разі дострокового припинення повноважень секретаря СПІ виконання його обов'язків на період до обрання нового секретаря СПІ покладається на обраного на засіданні СПІ члена СПІ.

64. Після припинення повноважень у зв'язку із закінченням його терміну секретар СПІ виконує свої обов'язки до призначення нового секретаря СПІ.

65. Для ефективного функціонування СПІ, виконання рішень конференції студентів Інституту, рішень, прийнятих на засіданнях СПІ, створюються комісії СПІ:
■    інформаційна;
■    культурно-мистецька;
■    зовнішніх зв'язків;
■    навчально-наукова;
■ інші, за рішенням СПІ для виконання завдань студентського самоврядування Інституту.

66. Комісії СПІ виконують доручення голови СПІ та рішення, прийняті на засіданнях СПІ.

67. Голову комісії обирають серед числа студентів Інституту на засіданнях СПІ за поданням голови СПІ, простою більшістю голосів строком на один рік.

68. Членів комісії обирають серед числа студентів Інституту на засіданнях СПІ за поданням голови комісії. За рішенням СПІ члени комісії можуть призначатись головою комісії.

69. Голова комісії:
■ проводить збори комісії, на яких вирішуються питання, пов'язані з роботою комісії;
■ організовує роботу комісії;
■ серед членів комісії може обирати свого заступника;
■ відповідає за виконання доручень голови СПІ та рішень СПІ;
■ для виконання завдань комісій видає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма членами комісії;
■  звітує голові СПІ про роботу комісії не рідше ніж раз на три місяці.

70. Повноваження голови комісії СПІ припиняються достроково у разі:
■ складення повноважень за його особистою заявою;
■ втрати статусу студента Інституту;
■ рішенням СПІ на вимогу більшості членів комісії, у зв'язку з визнанням його роботи незадовільною або через інші обставини, що унеможливлюють виконання головою СПІ своїх обов'язків.

Співпраця з адміністрацією Інституту

71. Органи студентського самоврядування мають право:
■ отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;
■ звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповідь щодо порушених питань;
■  вести конструктивний діалог з адміністрацією відповідного рівня щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права студентів.

72. Органи студентського самоврядування зобов'язані:
■ забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти виконанню студентами своїх обов'язків;
■ порушувати проблеми студентів перед адміністрацією;
■ звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;
■ сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування; координувати свою діяльність в Інституті;
■  з іншими студентськими об'єднаннями, осередками тощо; узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів Інституту.

73. Адміністрації Інституту мають право:
■ отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);
■  скликати позачергову конференцію студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Положення Інституту або Положення про органи студентського самоврядування.
■   брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).

74. Адміністрації Інституту зобов'язані:
■ створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв'язком, інтернетом тощо(за умови наявності окремих коштів у адміністрації);
■    інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення щодо життєдіяльності студентів;
■    надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування.

Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування

75. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об'єднаннями для виконання своїх завдань у межах своїх повноважень.

76. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням з адміністрацією вищого навчального закладу.

77. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу вищого навчального закладу та держави.


Перехідні положення

78. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження конференцією трудового колективу Інституту.

79. Діючий голова СПІ зберігає свої повноваження до кінця дворічного терміну з моменту його обрання конференцією студентів Інституту.

80. Протягом трьох навчальних місяців з моменту набуття чинності цього положення голова СПІ скликає конференцію студентів Інституту для обрання першого голови та секретаря СПІ та вирішення інших питань, пов'язаних з приведенням студентського самоврядування в Інституті у відповідність до цього Положення.

81. Протягом трьох навчальних місяців з моменту набуття чинності цього Положення робота СПІ має бути приведена у відповідність до цього Положення.

82. Після проходження трьохмісячного терміну СПІ створює з числа делегатів конференції студентів Інституту комісію, що перевіряє відповідність стану студентського самоврядування Інституту до цього Положення і інформує студентів Інституту про результати перевірки.

Друзі сайту
Форма входу
Категорії розділу
Архів [3]
Пошук
Календар
«  Квітень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Архів записів
АнМаш - экономный рынок товаров
Наше опитування
Як вам сайт?
Всього відповідей: 718
Статистика

Нас зараз: 1
Хто ти?: 1
Наши: 0

Copyright MyCorp © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz