Вівторок, 07.04.2020, 16:11
Вітаю Вас Ти хто? | RSS
Житомирський державний інститут культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Програма вступного випробування з фаху для вступу на навчання до НАКККіМ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», на базі диплому молодшого спеціаліста. / Укладачі: Брайченко Т.Ф., канд. пед. наук, професор, Кратко Ю.В., старший викладач - К.: НАКККіМ, 2013.

Програма вступного випробування з фаху призначена для абітурієнтів, які вступають до Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
Програма містить пояснювальну записку, умови випробування з фаху, список рекомендованої літератури, критерії оцінювання знань абітурієнтів.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вступне випробування з фаху на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» (на базі диплому молодшого спеціаліста за спеціальностями: «Акторське мистецтво», «Кіно-, телемистецтво», «Естрадно-циркове мистецтво», «Музичне мистецтво», «Народна художня творчість», «Театрально-декораційне мистецтво») складається з практичного показу з акторської майстерності, співбесіди з режисури та захисту власного сценарію театралізованого видовища, і проводиться в один етап.
На практичному показі з акторської майстерності абітурієнт повинен: приготувати акторсько-режисерське виконання вірша, байки, монологу і уривку з прозового твору, де проявляються темперамент і заразливість (емоційні якості) майбутнього студента, точність бачення, логіка мислення і неординарність рішень, смак, кругозір; виконання вокального та хореографічного номерів, які демонструють музикальність, пластичність та ритмічність; вигадати і реалізувати етюд на задану комісією тему, де перевіряється швидкість реакції та здатність до імпровізації, а також оригінальність логічного мислення.
На співбесіді з режисури виявляється загальний культурний рівень абітурієнта, його обізнаність в питаннях суспільно-політичного життя, літератури, образотворчого мистецтва, музики, сучасного театрального-видовищного мистецтва тощо.
На захисті власного сценарію театралізованого видовища абітурієнт розкриває свої авторсько-режисерські потенційні здібності: фантазію та уяву, образність мислення, вміння вибудувати «сюжетний» хід, «дієвість мислення», а також загальну культуру і грамотність.
В програмі наведені орієнтовні питання і список рекомендованої літератури.


УМОВИ ВИПРОБУВАННЯ З ФАХУ

I. Практичний показ акторської майстерності;
1) прочитати українською мовою:
- байку,
- вірш,
- монолог,
- уривок з прози;
2) виконати на сцені:
- танець,
- пісню (бажано народну українську);
3) створити етюд на задану комісією тему.

Орієнтовні теми етюдів:
1. Етюд «Муки творчості»
2. Етюд «Жара»
3.Етюд «Лотерейний квиток»
4. Етюд «Пізнання світу»
5.Етюд «Очікування»
б.Етюд «Муха»


II. Співбесіда з режисури

Абітурієнт повинен відповісти на питання, поставлені комісією, що виявляють рівень його зацікавленості майбутньою професією та особливостями майбутньої спеціальності; загальної культури і громадянської позиції (кругозір майбутнього студента).
Орієнтовні питання до співбесіди:
1. Режисура як наука, мистецтво і професія.
2. Лесь Курбас - режисер-новатор.
3. П. Саксаганський і його книга „Думки про театр".
4. В.І. Немирович-Данченко і його погляди на мистецтво режисури.
5. Техніка сцени в роботі режисера.
6. Мистецтво корифеїв українського театру.
7. Українські режисери XX ст.
8. К. С. Станіславський про роботу режисера.
9. Специфічні особливості режисури шоу-програм та масових свят.
10. Форми масових видовищ, шоу-програм та масових свят.
11.Що таке театралізація?
12. Що таке режисерський аналіз п’єси або сценарію?
13.Як створюється режисерський задум сценарію шоу-програми або
масового свята.
14.Як ви розумієте постановчий план шоу-програми або масового
видовища?
15. Номер — основа концерту, шоу-програми, масового видовища.
16. Що таке монтаж: в режисурі шоу-програм та масових свят?
17. Специфічні особливості драматургії масового свята.


III. Написання авторського сценарію театралізованого видовища

Абітурієнт подає на розгляд комісії власний сценарій театралізованого видовища або свята та захищає його.

Орієнтовна тематика сценаріїв:

- концерти,
- літературно-музичні композиції,
- спортивні свята,
- театралізовані тематичні вечори,
- конкурсно-розважальні програми,
- фольклорні свята тощо.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

З рекомендованою літературою Ви можете ознайомитися в читальному залі наукової бібліотеки НАКККіМ (http://dakkkim.edи.иа)

1.Богданов И. А. Постановка эстрадного номера: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 050200 «Режиссура театра» / И. А. Богданов. - СПб.: С- Петербург, гос. акад. театр, искусства, 2004. - 317с.
2. Воропай О. Звичаї нашого народу: етнографічний нарис / О. Воропай. -X.: Фоліо, 2004. - 508 с.
3. Генкин Д. М. Массовые праздники: учеб. пособие для студентов институтов культури / Д. М. Генкин. - Москва: Посвещение, 1975. - 140 с.
4. Герасимова О. А. Мастерство ведущего: учеб. пособие для студентов оч. отд-ния режиссуры эстрады и театрализ. представлений / О. А. Герасимова; Вост.-Сиб. гос. акад. культури и искусств. Каф. режиссуры эстрады и театрализ. представлений. - Улан-Удэ: ВСГАКИ, 1999 - 79 с.
5. Горбов А. С. Пишемо сценарій: поради фахівця / А. С. Горбов; [упоряд. О. Колонькова]. - К.: Шкільний світ, 2010. - 111 с.
6. Горбов А. С. Постановка видовищно-театралізованих заходів / А. С. Горбов; упоряд. О. Колонькова. - К.: Шкільний світ, 2010. - 127 с.
7. Горбов А. С. Режисура видовищно-театралізованих заходів: навч. Посібник / А. С. Горбов. - Фастів: «Поліфаст», 2004. - 264 с.
8. Донченко Н. П. Особливості мистецтва режисури на естраді: навч.-метод. матер. / Н. П. Донченко. - К.: КНУКіМ, 2008. -110с.
9. Житницький А. 3. Драматургія масових театралізованих заходів [Текст]: навч. посібник / А. 3. Житницький. - 2-е вид., перероб. і випр. - X.: Тимченко А.М., 2005. - 128 с.
10.Зайцев В. П. Режисура естради та масових видовищ: навчальний посібник / В. П. Зайцев. - К.: Дакор, 2003. - 304 с.
11.Кісін В. Б. Режисура як мистецтво та професія. - Кісін В. Б. Життя. Актор. Образ: Із творчої спадщини / В. Б. Кісін. - К.: Видавничий дім "КМ Асагіетіа", 1999. - 268 с.
12. Кужельний О. П. Основи режисури театралізованих видовищ і свят: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Кужельний; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец. - К.: НАКККіМ, 2012. - 140 с.: табл.
13. Обертинська А. П. Основи теорії драми та сценарної
майстерності: навч. посіб. для вищ. навч. закладів культури і мистецтв / А. П. Обертинська; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. - 2-е вид. - К.: ДАКККІМ, 2002. - 132 с.
14. Скуратівський В. Т. Український народний календар / В. Т. Скуратівський. - К.: Техніка, 2003. - 384 с. - (Народні джерела).
15. Скуратівський В. Т. Український рік: розповіді / В. Т. Скуратівський; [худож. Є. Попов]. - К.: Веселка, 1996. - 238 с.
16.Шароев И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений: учебник для студентов театральных высших учебных заведений / И. Г. Шароев. - 3-є изд., исправленное. - Москва: РАТИ - ГИТИС, 2009. - 336 с.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Знання абітурієнтів, виявлених на творчому конкурсі оцінюються від 100 до 200 балів.
Предметно-екзаменаційна комісія оцінює знання абітурієнта за наступними критеріями:
100-139 - «незадовільно», ставляться в разі відсутності або слабкому вияву творчих здібностей і відсутності сценарію.
140-159 - «задовільно», ставляться при слабкій спрацьованості акторського репертуару, відсутності або низькому рівні вияву образного мислення, непідготовленості до захисту сценарію.
160-179 — «добре», ставляться в разі неповного виявлення творчих здібностей, переконливого захисту задуму сценарію, але непроходження співбесіди з режисури.
180-200 - «відмінно», ставляться в разі повного виявлення творчих здібностей, переконливого логічної захисту сценарію, успішне проходження співбесіди з режисури.

 

Програма вступного випробування для вступу на навчання до НАКККіМ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на базі базової вищої освіти. /Укладачі: Брайченко Т.Ф., канд. пед. наук, професор, Кратко Ю.В., старший викладач - К.: НАКККіМ, 2013.


Програма творчого конкурсу призначена для абітурієнтів які вступають до Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».
Програма містить пояснювальну записку, умови вступного випробування, список рекомендованої літератури, критерії оцінювання знань абітурієнтів.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Фахове випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» (на базі диплома ОКР «бакалавр» спеціальності «Театральне мистецтво» передбачає тестові завдання.
Зміст тестових завдань включає питання з наступних дисциплін: «Історія театру», «Режисура», «Історія та теорія видовищ і масових свят» та «Сценарна майстерність».
Абітурієнтам пропонується 50 тестових запитань, кожен тест має декілька варіантів рекомендованих відповідей, правильною з яких є одна або декілька варіантів. Критерії оцінювання за 200 бальною шкалою (від 100 до 200 балів).
Для того, щоб правильно відповісти на всі тестові питання абітурієнт повинен володіти знаннями з теорії, історії і практики театрально-видовищної галузі, історії вітчизняного та світового театру, теоретичних і практичних аспектів режисури та сценарної майстерності.
В програмі наведені орієнтовні питання і список рекомендованої літератури.


ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ

1. Жанрове розмаїття творчої спадщини Леся Курбаса.
2. Творчість В. Шекспіра як найвище досягнення європейського театру
3. епохи Відродження.
4. Місце народних традицій і фольклору в театралізованих обрядових
5. дійствах.
6. Творчість театру корифеїв - вагомий внесок до скарбниці світової
7. театральної культури.
8. Система К.С. Станіславського як методика виховання актора.
9. Основні проблеми і тенденції розвитку сучасного українського театру.
10. В.І. Немирович-Данченко і його погляди на мистецтво режисури.
11. В. Мейєрхольд і «умовний театр».
12. Роль скоморохів у зародженні і становленні українського та
13. російського театрального мистецтва.
14. Втілення принципів реалістичного мистецтва у творчості М. Щепкіна
на українській та російських сценах.
15. Принципи драматургії і режисури «епічного театру» Б. Брехта та ефект
«відчуження».
16. Синтез язичницьких та християнських традицій - специфічна ознака
Великодніх та Зелених свят.
17. Нові державні свята України та їх місце у святковому календарі.
18. Режисерський задум вистави. Втілення режисерського задуму вистави
(робота з драматургом, художником, композитором, балетмейстером,
акторами).
19. Мізансцена - мова режисера.
20. Сценарно-режисерський хід і його значення в роботі режисера масових
видовищ і шоу-програм.
21. Монтаж - творчий метод режисера масових видовищ і свят. Види
монтажу.
22. Символ, метафора, алегорія - виразні засоби сценарно-режисерської
театралізації.
23. Номер - основа театралізованого концерту. Основні вимоги до номера.
24. Особливості режисури концерту (збірного, тематичного,
театралізованого, авторського).
25. Режисура театралізованого тематичного вечора (вечір-портрет, вечір-розповідь, вечір-репортаж).
26. Специфічні особливості режисури фольклорно-етнографічних свят та обрядів різних регіонів України.
27. Художньо-декоративне мистецтво і сценографія, в театрі та в масових видовищах.
28. Постановча група, її структура і функції.
29. Ідея, тема, надзавдання та наскрізна дія - основа створення масового свята.
30. Проблеми організації та режисури масових видовищ просто неба.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Режисура
1. Богданов И. А. Постановка эстрадного номера: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 050200 «Режиссура театра» / Й. А. Богданов. - СПб.: С- Петербург, гос. акад. театр, искусства, 2004. -317с.
2. Генкин Д. М. Массовые праздники: учеб. пособие для студентов ин-тов культури / Д. М. Генкин. - Москва: Посвещение, 1975. - 140 с.: ил.
4. Герасимова О. А. Мастерство ведущего: учеб. пособие для студентов оч. отд-ния режиссуры эстрады и театрализ. представлений / О. А. Герасимова; Вост.-Сиб. гос. акад. культуры и искусств. Каф. режиссуры эстрады и театрализ. представлений. - Улан-Удз: ВСГАКИ, 1999 - 79 с.
5. Горбов А. С. Постановка видовищно-театралізованих заходів / А. С. Горбов; упоряд. О. Колонькова. - К.: Шкільний світ, 2010. - 127 с.
7. Горбов А. С. Режисура видовищно-театралізованих заходів: навч. Посібник / А. С. Горбов. - Фастів: «Поліфаст», 2004. - 264 с. - Бібліогр.: с. 258-260.
8. Донченко Н. П. Особливості мистецтва режисури на естраді: навч.-метод. матер. / Н. П. Донченко. - К.: КНУКіМ, 2008. -110с.
9. Зайцев В. П. Режисура естради та масових видовищ: навчальний посібник / В. П. Зайцев. - К.: Дакор, 2003. - 304 с.
10. Кісін В. Б. Режисура як мистецтво та професія. - Кісін В. Б. Життя. Актор. Образ: Із творчої спадщини / В. Б. Кісін. - К.: Видавничий дім "КМ Асасіетіа", 1999. -268с.
11. Кужельний О. П. Основи режисури театралізованих видовищ і свят: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Кужельний; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец. - К.: НАКККіМ, 2012. - 140 с.: табл.
12. Шароев И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений: учебник для студентов театральних высших учебных заведений / И. Г. Шароев. - 3-е изд., исправленное. - Москва: РАТИ - ГИТИС, 2009. - 336 с.

Сценарна майстерність
1. Горбов А.С. Пишемо сценарій: поради фахівця / А.С. Горбов. - К.: Шкільний світ, 2010. - 112с.
2. Житницький А.З. Драматургія масових театральних заходів: навч. посібник / А.З. Житницький. - X.: Тимченко, 2005. - 128с.
3. Морозова Т.П. Сценарне мистецтво: навч. посібник / Т.П. Морозова. - Рівне: Зень О., 2006. - 280с.
4. Обертинська А.П. Основи теорії драми та сценарної майстерності: навч. посібник / А.П. Обертинська. - К.: ДАКККіМ, 1999. - 140с.
5. Туманов И. Режиссура массового представлення и театрализованного концерта: учеб. пособие для институтов культури / И.Туманов. - М.: Просвещение, 1981. - 88 с.
6. Чечетин А.И. Основи драматургии театрализованных представлений / А.И. Чечетин. - М.: Просвещение, 1984. - 208 с.

Історія театру
1. Акимов М. Театральное наследие. Т 2 - Л.: Искусство, 1978.
2. Акторська майстерність корифеїв. 35.- К.: Мистецтво,- 1973.
3. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. - М., 1989.
4. Бобошко Ю.М. Режисер Лесь Курбас. - К.: Мистецтво, 1987.
5. Брабич В., Плетнева Г. Зрелища древнего мира. - Ленинград, 1977.
6. Василько В.В. Микола Садовський та його театр. К., 1962.
7. Волошин І.0. Джерела народного театру на Україні. - К., 1960.
8. Головня В. История античного театра. - М., 1972.
9. Данчук Л.І. Героїка на українській сцені. - К: ДАКККіМ, 1999.
10.Даркевич В. Народная культура Средневековья. Светская праздничная жизнь в искусстве ІХ-ХУІ вв. - М., 1988.
11.Державин К. Театр французской революции: 1789-1799. - Ленинград, 1937.
12.Дурилін СМ. Марія Заньковецька, життя і творчість. - К., 1955.
13.Дятчук В.В., Барабан Л.І. Український тлумачний словник театральної лексики К: Просвіта, 2000.
14.Єсипенко Р.М. Український театр: сторінки історії. К: ДАККККіМ, 2004.
15.Клековкін О. Містерія у ґенезі театральних форм і сценічних жанрів. -К., 2001.
16.Маска и маскарад в русской культуре XVIII - XX веков / Отв. ред. Е. Струтинская. - М., 2000.
17.Поплавский В. Культура триумфа и триумфальные арки Древнего Рима. - М., 2000.
ІВ.Садовський М. Мої театральні згадки. - К., 1956.
19.Український драматичний театр. - К.: Наук, думка, 1967. - Т. І.
20.Щепкин М.С. Жизнь и творчество. - М.: Искусство, 1984. - Т. 1-2.

«Історія та теорія видовищ і масових свят»
1. Алексеев-Яковлев А.Я. Русские народные гуляння. — Л.: Искусство, 1948.
2. Белкин А.А. Русские скоморохи. - М.: Наука, 1975.
3. Брабич В., Плетнева Т. Зрелища древнего мира. - Л., 1971.
4. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. - К.: Оберіг, 1993.
5. Генкин Д. М. Массовые праздники. - М.: Просвещение, 1975.
6. Канович А. Театрализованные праздники и обряды в СССР. - М.: Высшая школа, 1990.
7. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 3 кн., 6 т. -К.: Обереги, 1994.
8. Массовые праздники и зрелища / Составитель Глан В.Н. - М.: Искусство, 1984.
9. Мухарский Д.О. Свято - моя професія. К: Київська правда, 2009
10. Обертинська Л.П. Історія масових свят. - К.: ДАКККіМ, 1999.
11. Парандовський Я. Міфологія. - К., 1977.
12. Петров В.Н. и другие. Зимние праздники, игры и забавы для детей . - М: ТЦ Сфера, 2001
13. Свята та обряди Радянської України. - К.: Наукова Думка, 1971.
14. Свята та обряди трудящих Києва. - К.: Наукова думка, 1983.
15. Скуратівський Т. Свят вечір: У 2-х к. -К.: Перлина, 1994
16. Українські свята: ілюстрований посібник / упоряд. Л.С. Стецько Л: Панорама, 2003
17. Християнські зимові свята / уклад. Є. Дісс, О. Кривич Донецьк: СПД ФО Сердюк В.І., 2005


З рекомендованою літературою Ви можете ознайомитися в читальному залі наукової бібліотеки НАКККіМ (http://dakkkim.edи.иа)


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Знання абітурієнтів, виявлених на тестових завданнях оцінюються від 100 до 200 балів. Кількість балів залежить від кількості правильних відповідей ( 4 бали за кожну правильну відповідь).
Предметно-екзаменаційна комісія оцінює знання абітурієнта за наступними критеріями:
100-125 = 24 і менше правильних відповідей «незадовільно», абітурієнт не володіє базовими знаннями з визначених програмою дисциплін.
125-150 = 25-49 правильних відповідей «задовільно», абітурієнт володіє базовими знаннями з визначених програмою дисциплін на початковому рівні. 150-175 = 50-74 правильних відповідей «добре», абітурієнт володіє фактичним матеріалом з визначених програмою дисциплін.
175-200 = 75 — 200 правильних відповідей «відмінно», абітурієнт володіє ґрунтовними знаннями з визначених програмою дисциплін.

Програма творчого конкурсу для вступу на навчання до НАКККіМ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», на базі атестату про загальну середню освіту. /Укладач: Пономаренко О. Ю., канд. мистецтвознавства, професор - К.: НАКККіМ, 2013.

Програма творчого конкурсу призначена для абітурієнтів, які вступають до Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
Програма містить пояснювальну записку, орієнтовні питання, репертуар, критерії оцінювання знань абітурієнтів, список рекомендованої літератури.


Пояснювальна записка

При прийомі вступників на 4-річний термін навчання (на базі загальної середньої освіти) проводиться творчий конкурс, що включає в себе виконання вокальної програми та співбесіду.
Мета творчого конкурсу - відбір вокальне та теоретично підготовленої, творчо обдарованої, талановитої молоді, здібної до навчання.
Для досягнення мети передбачається комплексне вирішення наступних завдань:
- перевірка вокальних даних абітурієнта;
- виявлення рівня вокальної підготовки абітурієнтів, їх виконавської майстерності, музичних, творчих та артистичних здібностей;
- виявлення рівня знань основних етапів становлення естрадного музичного мистецтва.
Для реалізації завдань програми абітурієнти мають знати:
- основні жанри естрадної музики;
- характеристику жанрів - «мюзикл», «рок-опера»;
- міжнародні музичні конкурси та фестивалі у сфері естрадного виконавства, що проводяться на території України та світі;
- сучасні напрямки поп- та рок-музики;
- українські та зарубіжні естрадного виконавці. Абітурієнти мають вміти:
- технічно, музично та артистично виконувати підготовлені до творчого конкурсу вокальні номери (фрагменти вокального твору);
- виявити розуміння художньо-образного змісту, музичної форми, жанрових та стильових особливостей виконуваних творів;
- передавати ритмічні малюнки надані екзаменатором (оплесками, вистукуванням);
- відтворювати запропоновані екзаменатором мелодичні та ритмо-інтонаційні побудови;
- виконувати прості завдання на перевірку акторської майстерності (вираження емоцій (здивування, радість, агресія та ін.)
До екзамену допускаються особи, які мають атестат про повну загальну середню освіту.

УМОВИ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

1. Абітурієнт повинен виконати 3 вокальних твори різних жанрів та стилів:
- українська народна пісня (а сареllа, під фонограму «мінус», у супроводі концертмейстера);
- пісня українського композитора;
- пісня на вибір (світовий хіт, джазовий стандарт).
2. Співбесіда. Коло питань охоплює основні етапи розвитку естрадного мистецтва, історію української та зарубіжної музики.


ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР:

Українські народні пісні;
"Бодай ся когут знудив", "Взяв би я бандуру" "Дивлюсь я на небо", "Зелененький барвіночку", "Коло млина-яворина", "Місяць на небі", "Нащо мені карі очі", "Ой, у вишневому саду", "Ой, джиґуне, джиґуне", "Ой, зійди, зійди, ясен місяцю", "Ой, на горі, на маківці", "Ой, у полі верба", "Ой, та зажурились", "Ой, ходила дівчина бережком", "Ой, чорна я си чорна", "По садочку ходжу", Прощай, дівчино", "Спать мені не хочеться", "Ти до мене не ходи", "Цвіте терен".

Пісня українського композитора:
Білаш О.: "Білі лебеді", "Два кольори", "Прилетіла ластівка", "Ясени"; Верменич В.: "Чорнобривці", "Іду я росами", "Спогад";
Івасюк В.: "Водограй", "Запроси мене у сни", "Червона рута", "Тільки раз цвіте любов", "Я піду в далекі гори", "Балада про мальви", "Балада про дві скрипки", "Жовтий лист";
Злотник О.: "Батьківська пісня", "Маки червоні", "Невезуча", "Гай, зелений гай", "Чуєш, мамо", "Батько і мати".

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ:

Які зарубіжні та українські виконавці в галузі естрадного виконавства Вам відомі?
- Назвіть імена сучасних українських та зарубіжних музичних продюсерів?
- Які міжнародні музичні конкурси та фестивалі у сфері естрадного виконавства проводяться в Україні та світі?
- Які телевізійні вокальні проекти Ви можете назвати?
- Назвіть основні жанри естрадної музики.
- Які періодичні музичні видання чи Інтернет-сайти з проблематики музичного мистецтва Вам відомі?
- Назвіть відомих Вам українських композиторів, пісні яких стали естрадними шлягерами.
- Які види музично-театрального мистецтва Вам відомі?


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Антонюк В. Г. Українська вокальна школа: етнокультурологічний аспект: Монографія / Валентина Геннадііївна Антонюк. - К. : Українська ідея, 1999. -144с.
2. Багрунов В. Азбука владения голосом / Владимир Багрунов. - СПб. : Изд-во «Композитор», 2010. - 220 с.
3. Барсова Л.Г. Сольное пение: термины и понятия / Л. Г. Барсова. - СПб. : Изд-во Санкт-Петербург. госуд. академии театрального искусства, 2009.
4. Конен В. Рождение джаза / В. Конен. - М. : Советский композитор, 1990. -101с.
5. Люш Д. В. Развитие и сохранение певческого голоса / Люш Д. В. - К. : Музична Україна, 1988-138с.
6. Микиша М. Практичні основи вокального мистецтва / М. Микиша. - К. : Музична Україна, 1985. - 80 с.
7. Побережна Г.І., Щериця Т.В. Загальна теорія музики. - К. : Вища школа, 2004. - 303 с.
8. Романова Л.В. Школа эстрадного вокала: учеб. пособ. / Людмила Викторовна Романова. - СПб. : Лань, Планета музыки, 2008.
9. Сапожнік О.В. Сучасна популярна естрадна музика / О. В. Сапожнік. - К. : ДАКККІМ, 2000.-66с.
10. Юцевич Ю.Є. Музика [Текст]: словник-довідник / Юцевич Ю. Є. Тернопіль: Навч. книга-Богдан, 2003. - 352 с.

З рекомендованою літературою Ви можете ознайомитися в читальному залі наукової бібліотеки НАКККіМ (http://dakkkim.edи.иа)

 

УМОВИ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ
«СПЕЦІАЛІСТ»

Набір на вказану спеціальність здійснюється на основі базової вищої освіти.
Для випускників бакалаврів кафедри естрадного виконавства НАКККіМ необхідно пройти лише другий тур творчого конкурсу (тестові випробування) та мати рекомендацію Державної екзаменаційної комісії до вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст».
Для випускників інших навчальних закладів треба скласти творчий конкурс повністю, а також до подання документів у приймальну комісію пройти відбірну консультацію - виконання фрагментів вокальних творів та співбесіду з викладачами кафедри за програмою вступних екзаменів.
Усі вступники на вказану спеціальність до подання документів у приймальну комісію проходять відбірну консультацію - прослуховування фрагментів вокальних творів та співбесіду з викладачами кафедри за програмою вступних екзаменів.

Творчий конкурс:
Тур 1. Виконання вокальної програми. Абітурієнт повинен виконати три вокальні твори - українська народна пісня (можна «а сареllа»), українська сучасна пісня та пісня на вибір.
Прослуховування вокальної програми проводиться з метою встановлення наявності музичного слуху, пам'яті, почуття метро-ритму, ладового відчуття абітурієнта та визначення рівня його нотної грамотності.
Виступ абітурієнта оцінюється за наступними критеріями: чистота інтонації, володіння вокальним диханням, широта діапазону, виразність та емоційність виконання твору, культура поведінки на сцені, складність програми і сценічний костюм виконавця.

Тур 2. Тестування з теорії та історії музики. Вступник повинен продемонструвати знання і вміння з теорії музики (сольфеджіо, гармонії, поліфонії, аналізу музичних творів), історії зарубіжної та української музики, а також музичної педагогіки, методики викладання естрадного співу (тести додаються).


Критерії оцінювання тестування

«ВІДМІННО» - якщо абітурієнт дав від 150 до 200 правильних відповідей.
«ДОБРЕ» - якщо абітурієнт дав від 100 до 150 правильних відповідей.
«ЗАДОВІЛЬНО» - якщо абітурієнт дав від 50 до 100 правильних відповідей.
«НЕЗАДОВІЛЬНО» - якщо абітурієнт дав від 0 до 50 правильних відповідей.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Вокальне мистецтво
1. Антонюк В. Традиції вокальної школи. Микола Кондратюк. - К: Українська ідея, 1998.
2. Антонюк В. Українська вокальна школа. Етнокультурологічний аспект. Монографія, - К., 1999.
3. Питання вокальної педагогіки: Сб. Ст. - Вып. 1-16. - М.: Музыка, 1973.
4. Бочкарьова Л.С. «Що повинен знати той, хто навчається сольному співу».-К.: Наука, 1987.
5. Дмітрієв Ю. Мистецтво радянської естради. - К: Музична Україна, 1989.
6. Дмитриев Л. Основы вокальной педагогики. -М., 1968.
7. Дмитриев Л. Основы музыкальной методики. -М., 1963.
8. Витт Ф. Практические советы обучающимся пению. -М., 1968.
9. Голубев П. Советы молодым вокалистам. -М., 1972.
10. Євтушенко Д. Роздуми про голос. -К.: Музична Україна, 1979.
11. Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основи. -М., 1962.
12. Зналинська О. Культура мови у співі. -К., 1959.
13. Кантарович Г. Практические советы начинающему певцу. - М., 1965.
14. Лющ Д. Развитие и сохранение певческого голоса - К.: Муз. Україна, 1998.
15. Мечін І. Искусство актера на эстраде. - М.: Искусство, 1972.
16. Морозов В. Тайны вокальной речи. - М.: Искусство, 1967.
17. Морозов В. Вокальний слух і голос.-Л., 1965.
18. МуравйоваО. Спогади, матеріали.-К., 1984.
19. Переверзев Н. Исполнительская интонация. - М.: Муз., 1989.
20. Культура українського народу. / В.М.Русаківський та ін. - К.: Либідь, 1994.
21. Кун М.А. Легенди і міфи стародавньої Греції. - К.: Рад. школа» 1967.
22. Українська культура: Лекції /за ред. Дмитра Антоновича – К.: Либідь, 1993

Музичне мистецтво
1. Балтер Г. Музикальний словарь специальных терминов й выражений. -М. -Л., 1976.
2. Гинзбург Л. О работе над музикальными произведениями. -М.,1981.
3. Грубер Р.И. История музыкальной культуры. Т.1- М-Л.Д941;Т.2 - М.,1959.
4. Грубер Р.И. Музыкальная культура древнего мира - Л., 1937.
5. Должанский А.Н. Краткий музыкальний словарь. 4-е изд. - Л.: Музика, 1964.
6. Історія української музики / АН УРСР. Ін-т. мист-ва, фолькл. та етногр. ім.М.Т.Рильського; Редкол.: М.М.Гордійчук (голова) та ін. -К.: Наук, думка-Т. 1,2,3.: 1987,1989-1990.
7. История зарубежной музики Выпуск 1./ К Розеншильд - М.: Музика, 1963.
8. История зарубежной музики. Вьшуск 2.1 Б. Левик - М.: Музыка, 1970.
9. История зарубежной музики. Выпуск 3./ В. Конен - М.: Музыка, 1976.
10.История зарубежной музики. Выпуск 4. / М. Друскин - М.: Музика,
1976.
11. Краткий словарь по эстетике: Кн. Для учителя. / Под ред. М.Ф.Овсянникова. - М., 1983. - 223 с. 12.Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до і 789 года. Т.1,2. -М.: Музика, 1982,1 983.
13. Музична естетика Античного світу. - К.,1974. 14.Музична естетика Західноєвропейського Середньовіччя. - К., 1976.
15. Музыкальная энциклопедия в 6-ти томах // ред.Ю.В. Келдыша,-М.: Сов. энциклопедия, 1973-1982.
16. Советская музыкальная литература вып.1,2/ ред. М.Пекелиса, М.Риттих, Е.Бокшанина. -М.: Музыка, 1977, 1979.
Мультимедійні енциклопедії

1. Большая детская электронная энциклопедия. - М: Искусство. Меdiagroup, 2003.
2. Большая художественная энциклопедия. - М.: Маster Меdіа, 2003.
3. История искусств, - М.: New media generation, 1997.
4. Классическая музыка.—М.; Valpro interactive, 2000.
5. Шедевры архитектуры. - М.: New media generation, 1997.
6. Шедевры музыки. - М.: Кирилл и Мефодий, 1998.
7. Шедевры русской живописи . - М.: Кирилл и Мефодий, 1998.
8. Энциклопедия зарубежного искусства. - М.: БРЗ, АО Коминфо, 1997.


З рекомендованою літературою Ви можете ознайомитися в читальному залі наукової бібліотеки НАКККіМ (http://dakkkim.edи.иа)

Програма творчого конкурсу для вступу на навчання до НАКККіМ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», на базі загальної середньої освіти. / Укладачі: Брайченко Т.Ф., канд. пед. наук, професор, Кратко Ю.В., старший викладач - К.: НАКККіМ, 2013.

Програма творчого конкурсу призначена для абітурієнтів, які вступають до Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
Програма містить пояснювальну записку, умови творчого конкурсу, список рекомендованої літератури, критерії оцінювання знань абітурієнтів.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Творчий конкурс на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» на базі загальної середньої освіти проводиться в один етап і складається з практичного показу з акторської майстерності, співбесіди з режисури та захисту власного сценарію театралізованого видовища.
На практичному показі з акторської майстерності абітурієнт повинен: приготувати акторсько-режисерське виконання вірша, байки і уривку з прозового твору, де проявляються темперамент і заразливість, точність бачення, логіка мислення, неординарність рішень, смак, кругозір; виконати вокальний та хореографічний номери, які демонструють музикальність, пластичність та ритмічність; вигадати і реалізувати етюд на задану комісією тему, де перевіряється швидкість реакції та здатність до імпровізації, а також оригінальність мислення.
На співбесіді з режисури виявляється загальний культурний рівень абітурієнта, його обізнаність в питаннях суспільно-політичного життя, літератури, образотворчого мистецтва, музики, сучасного театрально-видовищного мистецтва тощо.
На захисті власного сценарію театралізованого видовища абітурієнт розкриває свої авторсько-режисерські потенційні здібності: фантазію та уяву, образність мислення, вміння вибудовувати «сюжетний» хід, «дієвість мислення», а також загальну культуру і грамотність.
В програмі наведені умови творчого конкурсу і список рекомендованої літератури.


УМОВИ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

I. Практичний показ з акторської майстерності;
1) прочитати українською мовою:
- байку,
- вірш,
- монолог,
- уривок з прози;
2) виконати на сцені:
- танець,
- пісню (бажано народну українську);
3) створити етюд на задану комісією тему.

Орієнтовні теми етюдів:
1. Етюд «Муки творчості».
2.Етюд «Жара».
3.Етюд «Лотерейний квиток».
4.Етюд «Пізнання світу».
5.Етюд «Очікування».
6.Етюд «Муха».

II. Співбесіда з режисури

Абітурієнт має пройти співбесіду на виявлення творчих здібностей, загального культурного рівня, його громадянської позиції, обізнаності в різних видах мистецтва і літератури, розуміння специфіки обраної професії.
Орієнтовні питання до співбесіди:
1. Що ви знаєте про виникнення режисури як професії?
2. Специфічні особливості режисури шоу-програм та масових свят.
3. Форми масових видовищ, шоу-програм та масових свят.
4. Як ви розумієте постановчий план шоу-програми або масового видовища?
5. Символ, метафора, алегорія - засоби театралізації. Як ви це розумієте?
6. Що вам відомо про систему К. С. Станіславського.
7. Специфічні особливості драматургії масового свята.
8. Драма як літературний рід орієнтований на постановку в театрі.
9. Провідні режисери минулого і сучасності.
10.Назвіть драматичні театри вашого міста, розкажіть про їх . творчу діяльність.
11. Чи Ви були свідком або учасником якого-небудь масового дійства?
12.Які останні театральні вистави Ви бачили, їх мистецький вплив на
суспільство?
13.Які народні обряди ви знаєте?
14. Назвіть українські свята (державні, народні та ін.)

III. Написання авторського сценарію театралізованого видовища

Абітурієнт подає на розгляд комісії власний сценарій театралізованого видовища або свята та захищає його.

Орієнтовна тематика сценаріїв:
- концерти,
- літературно-музичні композиції,
- спортивні свята,
- театралізовані тематичні вечори,
- конкурсно-розважальні програми,
- фольклорні свята тощо.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Абрамович С. Д., Тілло М. С., Чікарькова М. Ю. Культурологія : Навч. посібник / С. Д. Абрамович, М. С. Тілло, М. Ю. Чікарькова. - К. : Кондор, 2005.-З52с.
2. Большая книга праздников народов мира/ сост. О. А. Щеглова и другие. М: Эксмо, 2008.
3. Васильченко Е. В. Музыкальные культури мира: учеб.пособ. М: Росийский у-нт Дружбы народов, 2001.
4. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. - К, 2005.
5. Генкин Д., Конович А. Массовые праздники и представлення. - М., 1985.
6. Головня В. История античного театра. - М., 1972.
7. Горбов А.С. Режисура видовищних театралізованих заходів: посібник / А.С. Горбов. - Фастів: Поліфаст, 2004.
8. Дятчук В.В., Барабан Л.І. Український тлумачний словник театральної лексики К: Просвіта, 2000.
9. Єсипенко Р.М. Український театр: сторінки історії. К: ДАККККіМ, 2004.
10.Етнографія Києва і Київщини. Традиції й сучасність. - К.: 1986.- 271 с.
11 .Зайцев В. Режисура естради та масових видовищ. - К., 2003. 12.Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. У 3 кн. - К., 1994.
13. Кісін В. Б. Режисура як мистецтво та професія. Кн.1: Як видовища
породили режисуру. - К., 1998.
14.Луначарский А.В. О театре и драматургии. - Т.1. - М., 1958. 15.Наумова Л. М. Видовище як феномен культури. Соціокультурний
вимір. - К., 2006.
16.Обертинська А. Історія масових свят. - К.,1992.
17.Сторі Д. Теорія культури та масова культура. Вступний курс. - X.,
2005.
18.Українські свята: ілюстрований посібник/ упоряд. Л.С. Стецько Л:
Панорама, 2003
19.Християнські зимові свята/ уклад. Є. Дісс, О. Кривич Донецьк: СПД ФО Сердюк В.І.,2005
20.Українці: народн
Друзі сайту

Форма входу
Категорії розділу
Архів [3]
Пошук
Календар
«  Квітень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Архів записів
АнМаш - экономный рынок товаров
Наше опитування
Як вам сайт?
Всього відповідей: 726
Статистика

Нас зараз: 1
Хто ти?: 1
Наши: 0

Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz